Jsme plně organizovanou školou s devíti ročníky, školní družinou, školním klubem a školní jídelnou. Ve třídách máme nižší počet žáků, individuální přístup je tak samozřejmostí.

Osmička v našem logu odkazuje na původní označení školy, které je v Lounech stále vžité.

Jsme otevřená škola pro všechny žáky, rodiče i ostatní veřejnost.

Areál školy se skládá ze čtyř navzájem propojených pavilonů, které nabízí dostatek zázemí pro pestré výchovné a vzdělávací činnosti s žáky. Vyučování probíhá v kmenových učebnách a podle potřeby také v odborných učebnách (dvě jazykové učebny, tabletová učebna, počítačová učebna, dřevo a kovo dílna, nově zrekonstruovaná cvičná kuchyňka, učebny přírodních věd, fyziky a chemie).

Děti ve školní družině a školním klubu využívají pět plně vybavených heren. Hojně využívané jsou nové stoly na stolní tenis. Žáci mají také zázemí v podobě školního dětského hřiště.

Pro pohybové aktivity a sportovní vyžití máme k dispozici tělocvičnu, venkovní víceúčelové hřiště včetně hřiště na streetball. Rádi také využíváme možností v blízkém okolí školy, kterými jsou nová plavecká hala, sportovní hala, letní cvičiště.

Zapojujeme se do mnoha spontánních i dlouhodobých aktivit. Pravidelně zařazujeme projektové dny a týdny napříč všemi ročníky (Podzimní tvoření, Dýňobraní, Vánoční pečení perníčků, Velikonoční zdobení). Oblíbený je Mikuláš – tradiční akce našich deváťáků pro všechny žáky školy.

Naši žáci se pravidelně účastní vědomostních soutěží (Matematický klokan, Bobřík informatiky, Matematická olympiáda, Biologická olympiáda, Chemická olympiáda apod.). Samozřejmostí jsou naše pravidelné účasti na sportovních a dovednostních soutěžích. Velký úspěch zaznamenala naše školní akce Rozhýbeme Osmičku.

Škola je členem Asociace školních sportovních klubů. Organizujeme zimní výcvikové kurzy pro žáky druhého stupně, plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku, školní výlety a další exkurze. Podle aktuálního zájmu pořádáme ozdravné pobyty.

Na zlepšení materiálního vybavení školy, na rozvoj vzdělávání pedagogických pracovníků a zvyšování vzdělávacích kompetencí našich žáků využíváme prostředky z fondů Evropské unie.

Naše škola je umístěna v bezpečném a klidném prostředí mimo hlavní silnice. Dlouhodobě jsme zapojeni do programu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Realizujeme školní recyklační program „Recyklohraní“ a vedeme žáky k aktivnímu zájmu o ochranu životního prostředí.

Naše kuchařky výborně vaří a připravují jídla jako od maminky. Pravidelně zařazujeme prvky moderního stravování, jako jsou zeleninové saláty a produkty místních pěstitelů. Nepoužíváme žádná dochucovadla.

Rádi si hrajeme stejně jako naše děti. Z alternativních prvků výuky si vybíráme takové, které vhodným způsobem zvyšují atraktivitu učení a děti baví.

Vážíme si odlišností, proto se nesnažíme profilovat naši školu v úzce zaměřené oblasti. Naopak. Snažíme se společně s dětmi objevovat jejich nadání, podle něho s dětmi pracovat a připravovat je pro jejich vlastní budoucnost. Naše snažení se plně odráží v názvu školního vzdělávacího programu – Škola 21. století – tradičně i nově.

Čtenářské dovednosti rozvíjíme ve čtenářských dílnách s využitím školní knihovny s žánrově pestrým knižním fondem a navíc také v předmětech Tvořivá čeština nebo Tvůrčí dílna, které nabízíme na prvním stupni. Matematické dovednosti podporujeme zaváděním některých prvků alternativní výuky (např. Hejného metody), s úspěchem zařazujeme prvky programu Začít spolu. Od druhého stupně pak mají naši žáci možnost výběru z volitelných předmětů s různým zaměřením (sportovním, výtvarným, přírodovědným, společenskovědním a literárním).

Jsme kvalifikovaný tým pedagogů, který se stále průběžně vzdělává, sleduje nové trendy ve výuce (v současné době sledujeme různorodé webináře), zapojuje se do komunitních aktivit s ostatními kolegy na sociálních sítích za účelem předávání zkušeností. K výuce využíváme interaktivní tabule, samostatnou tabletovou učebnu a počítačovou učebnu včetně multimediálních učebnic a pracovních aplikací.

Anglický jazyk učíme už od první třídy. Angličtinu vnímáme jako jazyk, který našim dětem může otevřít většinu současného světa a vidíme jej jako zásadní kompetenci pro budoucí život profesní i osobní. Proto na výuku angličtiny dělíme většinu tříd na prvním stupni na malé skupiny, abychom dosáhli vyšší intenzity výuky. Každý žák tak dostává mnohem více prostoru. Navíc na výuku vhodně navazují odpolední kroužky vedené kompletně v angličtině a povinné konverzace v anglickém jazyce na druhém stupni. Máme tak skvěle provázaný systém výuky angličtiny podpořený kvalitním personálním obsazením. Naši učitelé mají zkušenosti a praxi v zahraničí.

Na druhém stupni si žáci mohou vybrat také ruštinu a němčinu. V případě zájmu můžeme nabídnout i výuku španělštiny.

Naším cílem je připravit žáky na praktický život, proto se nesoustředíme výhradně na encyklopedické znalosti. Rozvíjíme také zručnost a technické myšlení dětí. K tomu nám slouží dobře vybavená dřevo a kovo dílna. Moderní a velmi žádaná mezi našimi žáky je práce s 3D tiskárnou, která je připravuje na opravdovou práci s CNC stroji a počítačovým obráběním vůbec, a kroužek robotiky. Velmi oblíbené je také vaření v naší nově rekonstruované cvičné kuchyňce.

Výuku vhodně doplňuje pestrá paleta zájmových kroužků, které rozvíjí talent a zaměření našich žáků.

Kroužky pro žáky prvního stupně jsou zaměřené zejména na pohybový rozvoj a rozvoj smyslového vnímání. Jde o věk, kdy ještě děti nemusí být vyhraněny a hledají svou vlastní cestu k objevování světa kolem sebe. Tomu mají napomáhat i naše kroužky a jejich skladba. Realizovány jsou pod školní družinou a pro děti zapsané do družiny jsou kroužky bez finančního hrazení. Velký zájem je o nově zařazený kroužek robotiky nebo zábavné logiky či deskových her.

Pro žáky druhého stupně máme školní klub a také kroužky, které vhodně navazují na jimi zvolené zaměření. Zpravidla je vedou naši pedagogové, případně spolupracujeme s vybranými externisty. Domníváme se, že osobnost pedagoga (vedoucího kroužku) je jedním z hlavních motivů, které dokážou naše starší žáky zaujmout, proto jejich výběru věnujeme značnou pozornost. Materiální vybavení kroužků každým rokem zlepšujeme a obnovujeme. Rovněž pro žáky druhého stupně jsme otevřeli kroužek robotiky a klub deskových her. Kompletní přehled kroužků na probíhající školní rok je vždy na našich webových stránkách.

Pevně věříme, že Vás naše vize zaujala a těšíme se na případné dotazy, Vaši návštěvu nebo další spolupráci třeba na devět let povinné školní docházky 🙂
Krásný den!
kolektiv zaměstnanců ZŠ Louny Školní