Kariérový poradce
www.prihlaskynastredni.cz
Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
asi si kladete otázku, jak nejlépe pomoci svému dítěti vybrat střední školu, která by byla vhodnou cestou směřující ke zvolenému povolání. Nemůže-li se Vaše dítě rozhodnout, kterou školu zvolit, nabízím několik možností, s kým se můžete odborně poradit:

 • Kariérová poradkyně ve škole – na webových stránkách naší školy jsem pro vás připravila tuto sekci kariérového poradenství, kde jsou aktuální informace k přijímacím zkouškám na střední školy včetně harmonogramu důležitých termínů, abyste se již nyní mohli zorientovat v tom, co a kdy vás čeká. Máte-li zájem, můžete přijít i s Vaším dítětem za mnou (po telefonické nebo e-mailové domluvě prakticky kdykoliv) na individuální konzultace.
 • Webové stránky středních škol – mimo jiné i informace o dni otevřených dveří. Při výběru střední školy se osvědčila osobní návštěva přímo na zvolené škole v rámci dnů otevřených dveří, popřípadě v jiném dohodnutém termínu ještě dříve, než si Vaše dítě podá přihlášku. Doporučuji, abyste navštívili nejméně dvě střední školy. Nebojte se zeptat na vše, co vás zajímá. Vyhnete se tak nepříjemným překvapením při přijímacích zkouškách nebo při nástupu do školy.
 • Publikace: Atlas školství – Vaše děti ji obdrží ve škole (objednala jsem), nebo na www.atlasskolstvi.cz
 • Další webové stránky: např. www.infoabsolvent.cz, www.cermat.cz
 • Informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Lounech – zde najdete nejširší síť informací o všech povoláních, školách a studijních oborech po celé ČR, můžete otestovat zájmy a schopnosti Vašeho dítěte pomocí počítačových programů a po odborné konzultaci s pracovníkem střediska obdržíte nabídku vhodných možností profesní orientace po absolvování základní školy.
 • Pedagogicko-psychologická poradna – poskytuje odborný psychologický rozbor schopností dítěte.

Vážení rodiče, berte na vědomí přání svého dítěte. Při výběru školy zvažte nejen zájmy a zdravotní stav, ale hlavně schopnosti svého dítěte. Podpořte psychicky vaše dítě, pokud se podceňuje. Zvažte také finanční nákladnost studia (školné, dojíždění, ubytování na internátě, nákup pomůcek, aj.). Přeji Vám, abyste vybrali takovou školu, kterou bude Vaše dítě rádo navštěvovat a po jejím absolvování získá zajímavé zaměstnání. Budu vám všem držet palce, aby to vyšlo.

Mgr. Jaroslava Boudová

Harmonogram přijímacího řízení 2023/2024

Harmonogram přijímacího řízení na střední školy

Dle současné úpravy platí následující:

 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2023;
 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2024;
 • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
 • termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2024; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024;
 • termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělávání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2024;
 • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2024

• jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

Změny, které letošní deváťáky čekají

Nově se nebudou zkoušky konat ve dvou za sebou jdoucích dnech, ale první termín bude v pátek 12. dubna 2024 a druhý termín po víkendu, tedy v pondělí 15. dubna 2024. Toto je jedna z prvních a konkrétních změn, které žáky devátých tříd v letošním roce čekají.
MŠMT a Cermat momentálně projednávají další úpravy a změny.
Počítá se s možností elektronického podávání přihlášek, centrálního stanovení pořadí uchazečů, kteří jsou do střední školy přijati. Součástí navržených úprav je navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři (popř. až pět v případě podávávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) a jejich prioritizace, resp. stanovení pevného pořadí dle volby uchazeče.

Se změnami vás budu informovat.
Mgr. J. Boudová

Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy – shrnutí

Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol na přihlášce a snazší přístup k informaci o přijetí – to vše by měla přinést digitalizace přijímacího řízení na střední školy. Zápisové lístky se ruší.

Způsob podání přihlášky:

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněné papírové přihlášky s přílohami.

 

Přihláška do prvního kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste tedy v listopadu podali dvě přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další tři školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem pět škol.
 • Na všech přihláškách je třeba uvést obory středního vzdělání v tomtéž pořadí.

Je nutné, abyste se seznámili se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané střední školy vyžadují.

 

Termín podávání přihlášek: 1. až 20. 2. 2024

 

Výběr škol – prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority. Po uplynutí termínu pro podání přihlášky nelze pořadí oborů středního vzdělání změnit.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v prvním kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu.

 

Jednotná přijímací zkouška

 • 12. a 15. dubna 2024 (pá, po) – čtyřleté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (út, st) – víceletá gymnázia

 

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky

 • 29. a 30. dubna 2024 (po, út) – čtyřleté obory vzdělání i víceletá gymnázia

 

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 – školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 – školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 – školní část talentové zkoušky pro konzervatoře
 • od 15. března do 23. dubna 2024 – školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

 

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 – pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

 

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 – rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 – nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 – ředitel střední školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Místa konání jednotné přijímací zkoušky budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé středních škol. Může se stát, že budete konat jednotnou přijímací zkoušku i 2x na stejné škole.

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.

Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, dozvíte se o něm z pozvánky od ředitele střední školy.

 

Přihláška do druhého kola

Druhé kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v prvním kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve druhém kole zohlednit výsledky z jednotné přijímací zkoušky z prvního kola (opět s vlivem minimálně 60%).

 

Termíny druhého kola

do 20. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách – oborech.

do 24. května 2024 – podání přihlášek do druhého kola

od 8. do 12. června 2024 – školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu

 1. června 2024 – ředitel střední školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal jednotnou přijímací zkoušku, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu.

 

Přihláška do třetích a dalších kol

Třetí a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v prvním ani druhém kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června – třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí.

 

 • Vzdělávací web České televize ČT edu:
  Vzdělávací videa pro školu i zábavné učení doma – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
  Nebojte se matematiky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
  Připravujeme se na přijímačky na SŠ a gymnázia: Jak na to? – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

 • Aplikace pro přípravu na přijímací zkoušky
  Aplikace České školní inspekce InspIS SET mobile pomůže při přípravě na přijímací zkoušky. Žáci 9. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.
  Testy z matematiky a českého jazyka jsou k dispozici od 1. 2. 2021. Více informací naleznete na příprava na přijímačky.

Zde je odkaz na stažení aplikace:

Aktuální informace k přijímacím zkouškám:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://prijimacky.cermat.cz/

Základní informace o jednotné přijímací zkoušce:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Informace pro uchazeče na střední školy s talentovou zkouškou:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Další informace o přijímacím řízení a jednotné přijímací zkoušce:
https://www.msmt.cz/

Informace o úpravách podmínek přijímacího řízení:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni

Ilustrační testy:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Jak vyplnit záznamový arch a jakou propisovací tužkou se dozvíte ve videu:
https://www.facebook.com/jednotneprijimacky/posts/1050152665395316

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na střední škole:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti

Užitečné odkazy – informace o středních školách:
Ve škole žáci obdrží aktuální papírovou verzi Atlasu školství – Ústecký kraj:
https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?region=ustecky-kraj

Online databáze škol:
http://www.seznamskol.eu

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:
www.infoabsolvent.cz

Základní informace o školách a učebních oborech:
www.atlasskolstvi.cz

On-line testy pro volbu povolání:
www.proskoly.cz

Informace o jednotných přijímacích zkouškách, ukázky testů:
www.cermat.cz

Podcasty zajímavých osobností z různých oborů (pro představu o některých oborech):
Spotify: https://lnkd.in/d49PZbFW
Apple Podcasts: https://lnkd.in/dSnh2WUJ
Google Podcasts: https://lnkd.in/d8bpK9pFe
Coztebebude: https://anchor.fm/miroslav-mrz

Na naší škole kariérové poradenství zajišťuje:

Mgr. Jaroslava Boudová

zástupkyně ředitele, kariérová poradkyně

mobil: zastupce@8zsln.cz

mobil: 731 055 774

 

V čem Vám mohu pomoci?

Poskytuji:

 • poradenskou činnost žákům i jejich rodičům při výběru střední školy a volbě povolání
 • aktuální informace k přijímacímu řízení, o vzdělávacích možnostech a trhu práce
 • rodičům a žákům informace při případném odvolacím řízení

Zajišťuji:

 • vydání přihlášek k dalšímu studiu, pomohu vám s vyplněním přihlášek k přijímacímu řízení na střední školy
 • vydání zápisových lístků ke studiu na střední škole
 • dostupné informační materiály, např. prospekty a letáky ze středních škol, publikaci Atlas školství

V případě zájmu:

 • zajistím besedy se zástupci středních škol, workshopy s odborníky z praxe či úspěšnými absolventy, nejrůznější exkurze
 • mohu vám domluvit schůzku na dalších podpůrných pracovištích, které může žák v případě potřeby využít (sebepoznávací aktivity), např. Úřad práce v Lounech, Pedagogicko-psychologickou poradnu Ústeckého kraje, pracoviště Louny